Kategoriarkiv: Lobbying

Justering av reservatsföreskrifterna för Tyresta nationalpark

I början på 2016 skickade styrelsen för Stockholms Stigcyklister in ett yttrande gällande förslaget till ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark, se denna post.

Den gamla föreskriften och den som var föreslagen i remissen lydde ”cykling enbart tillåtet på anlagda vägar”. Vårt yttrande föreslog att föreskrifterna skulle lyda ”förbjudet att cykla i terrängen utanför stigar, samt på de leder markerade med ’Cykling förbjuden’ ”. Remissen har nu genomförts och föreskrifterna har ändrats till ”förbjudet att cykla annat än på anvisade vägar och leder”. 

Tyresta föreskrift

Naturvårdsverket meddelar att ”Den nämnda justeringen har vi gjort efter att ha vägt  olika intressen mot varandra. Vår bedömning är att den nu gällande föreskriften är den, som efter gjorda avvägningar, på bästa sätt bidrar till att uppnå syftet med nationalparken.”

Vad betyder allt detta nu då? Jo, Stockholms Stigcyklisters arbete med att författa en skrivelse har lett till något! I och med att det blir tillåtet att cykla på anvisade leder finns det i framtiden möjlighet att som stigcyklist besöka nationalparken. Dessa anvisade leder skulle kunna fungera som länk mellan Nackareservatet och Lida, och man skulle kunna cykla en långtur på stig hela vägen från Björkhagen till Haninge. Försöker man sig på en sådan långtur idag så måste man antingen bryta mot ett förbud eller annars cykla grus och asfalt.

Något olyckligt i hela det här är dock att Tyresta naturreservat inte har samma föreskrifter vad gäller cykling som Tyresta nationalpark, men styrelsen kommer såklart lobba vidare så att en ändring av naturreservatets föreskrifter också genomförs.

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden.  Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen och 1993 inrättades Tyresta nationalpark som nummer 23 i raden i Sverige. För mer info om Tyresta nationalpark och naturreservat se http://www.tyresta.se/om-tyresta/.

Stockholms stad beslutar om att utreda anläggandet av leder för stigcykling

Stockholms kommunfullmäktige har för Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat att utreda anläggandet av tre leder för stigcykling i Nackareservatet*, Flatens naturreserverat samt Kyrkhamns naturreservat: Förvaltningen ska med erfarenhet från tillsynsarbetet i respektive reservat bidra till utredningen om var leder för stigcykling bäst lämpas med hänsyn till rekreativa värden i övrigt samt naturvärden. Se tjänsteutlåtande på: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1868051

kalltorpssjon
Källtorpssjön i Nackareservatet

Styrelsen för Stockholms Stigcyklister ställer sig försiktigt positiva till beslutet. Det finns en lokal trafikföreskrift i Stockholms stad som inte tillåter cykling i terräng (se http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Sarskilda-trafikregler/) och för tolkning säger Ulla Alm, jurist på trafikkontoret att man bara får cykla där det är skyltat att det är tillåtet att cykla (https://mitti.se/sport/stans-cyklister-kan-fa-terrangstigar/). Så styrelsen ser det här som att Stockholms kommunfullmäktige har öppnat för att lätta på förbudet mot cykling på stigar i Stockholms kommun, vilket för vår del är en vinst och ett kvitto på att vårt lobbyarbete har skördat framgång.

Att beslutet gäller att utreda just tre spår anser vi sekundärt då vinsten ligger i att förbudet mjukas upp. Vidare vad ett spår är, och inte, är svårt att definiera och kan t.ex. innefatta en lång led.

*Nackareservatet består av en del i Nacka kommun och en del i Stockholms stad. Stockholms stad är förvaltare av hela reservatet, och ägare till en stor del i Nacka, men vad som är beslutat att utredas är något oklart för tillfället. Vidare sker mycket av cyklingen kring Hellas på Erstaviks mark som inte är en del av Nackareservatet, men däremot har Nacka kommun och Erstaviks fideikommiss avtal för att natur-, kultur- och rekreationsvärdena ska öka. ”It’s complicated” är det minsta man kan säga.

Synpunkter gällande förslag till skötselplan för Norra Törnskogens naturreservat

Upplands Väsby kommun utreder förutsättningarna för naturreservatsbildning för Norra Törnskogen och Stockholms Stigcyklister har skickat in nedanstående synpunkter vad gäller förslaget till skötselplan.

Sammanfattning
Vi anser att förslaget att endast tillåta cykling på väg är olyckligt. Ett modernt, stadsnära naturreservat behöver föreskifter som hanterar cykling på stigar. Stigcykling är numera en etablerad friluftsaktivitet som får allt fler utövare.

Att införa förbud mot en populär friluftsaktivitet i ett viktigt rekreationsområde är dömt att misslyckas, det skapar grogrund för konflikter mellan besökare och riskerar på sikt stå i vägen för en effektiv förvaltning.

Bakgrund
Vi som skriver det här representerar en del av den växande skara friluftsmänniskor som cyklar på stigar för motion, rekreation och naturupplevelse. Vi är oroade av de tendenser vi ser runt omkring Stockholm att när nya naturreservat bildas så införs närmast slentrianmässigt förbud mot cykling på stigar.

Exakt vilka friluftsaktiviteter som invånarna i en kommun vill ägna sig åt förändras över tiden, och det kan inte vara kommunens uppgift att cementera gårdagens friluftsaktiviteter till att vara de enda tillåtna i våra naturreservat. Med det föreslagna förbudet mot cykling på stigar gör man just detta.

De bakomliggande motiven till förbuden mot cykling på stigar sägs ofta vara att cyklister orsakar slitage på naturen eller konflikter mellan besökare. Vi anser att dessa uppfattningar är helt felaktiga och baserade på missförstånd och bristande kunskap.

Det är viktigt att förstå att cykling i naturen endast sker på befintliga stigar. Det gammelmodiga begreppet ”terrängcykling” leder tyvärr många icke-cyklister att dra den felaktiga slutsatsen att vi cyklar helt fritt hur som helst. Vi själva använder hellre det mer träffande begreppet stigcykling.

Den forskning som finns kring cykling och markslitage konstaterar att slitaget är likvärdigt, eller till och med mindre, än det som vandrare åstadkommer. Det är lätt att glömma bort att de befintliga stigarna är gammalt slitage från fotvandring. En stor del av denna forskning finns lätt tillgänglig för den som vill sätta sig in i ämnet. (Länk här)

Hur några cyklister på stigarna skulle skapa konflikter med andra besökare har vi svårt att förstå. Törnskogen kan knappast vara så hårt utnyttjat av cyklister att en kraftig åtgärd som ett förbud är motiverat. Vi som cyklar på stigar har en hastighet jämförbar med terränglöpare och gör inget oväsen som stör andras upplevelse av tystnad när vi tar oss fram.

Att kanalisera alla cyklister till speciella cykelstigar är inte heller så lätt eftersom det är stigsystemet i sin helhet som är attraktivt. Men i kombination med föreskrifter som även tillåter cykling på övriga stigar kan dedikerade spår ändå avlasta ett område på ett effektivt sätt.

Slutsats
Att försöka förbjuda en populär friluftsaktivitet riskerar att få negativa konsekvenser, framförallt i form av potentiell osämja mellan besökare, men även för att ett förbud effektivt sätter punkt för all dialog och möjligheter till samarbeten med oss som cyklar.

Stigcyklister vill på samma sätt som löpare, vandrare, hundägare och alla andra kunna välja sina egna stigar – men givetvis göra det med hänsyn till naturen och andra som vistas i reservatet.

Med förhoppning om ett framtida samarbete för att finna bra lösningar för alla,

Stockholms stigcyklister
http://www.stockholmsstigcyklister.se

Gustav Blix, ordförande
Johan Malmberg, styrelseledamot
Karin Pehrson, styrelseledamot
Jonas Sundvall, styrelseledamot

Stockholms stad vill ha hjälp att skylta upp MTB-spår i Nackareservatet

Nackareservatet är som bekant ett av Stockholms populäraste MTB-områden, men vad det är för regler som gäller för cykling är inte helt uppenbart. Föreskrifterna är ganska luddigt formulerade, det går att läsa in att stigcykling är både tillåtet och förbjudet, lite beroende på vem du frågar.

Nu har Stockholms stad beslutat att under 2016 förtydliga reglerna kring cykling i reservatet. Ryktet om detta har cirkulerat under några år och är en av anledningarna till att Stockholms Stigcyklister bildades. Stockholms Stigcyklister har bearbetat både Nacka kommun och Stockholms stad för att det ska bli helt fritt att cykla på alla stigar, och att vi ska ha samma tillgång till naturen som vandrare. Sista ordet inte är sagt, samtal pågår fortfarande, och exakt hur skötselplan och föreskrifter kommer att formuleras eller tolkas vet vi inte idag.

Det positiva är att man har insett att det är populärt att cykla på stigar i området och att man nu från kommunens sida faktiskt vill göra detta formellt tillåtet. Vägen man vill gå är att märka upp speciella MTB-spår.

Tidigare i vintras fick Stockholms Stigcyklister frågan om vi kunde ta fram förslag på MTB-spår i Nackareservatet. Vi accepterade inbjudan, med reservation om att vi fortfarande vill att cykling ska vara helt fritt. Alternativet att Stockholms stad själva skulle välja ut stigar eller bygga en ”MTB-bana” framstod som otroligt mycket sämre. Eller än värre, ett totalförbud helt utan MTB-spår.

I vår arbetsgrupp ingår, förutom styrelsen i Stockholms Stigcyklister, även Mountainbikeskolan i Stockholm och fler personer med god kännedom om stigarna i Nackareservatet.

I det förslag vi arbetar med kommer vi ta ett helhetsgrepp på området runt Nackareservatet i Stockholm och Nacka. Vi kommer inkludera även Erstaviks mark där allemansrätt råder och vi kommer att ha med så många som möjligt av de populäraste stigarna. Arbetet utgår från dokumentation som Stravas heatmap, Trailforks, Opentrailmap och egen rekognosering.

Förslaget handlar alltså om de stigar som alla vi cyklister tillsammans under 10-15 års tid har vaskat fram som de bästa i reservatet. Vi kommer senare under våren att lägga upp förslaget på Stockholms Stigcyklisters hemsida för att möjliggöra synpunkter.

Det här är några enkla riktlinjer som vi arbetar efter:
– Märk bara upp redan etablerade och populära cykelstigar
– Förändra inte stigarnas naturliga karaktär
– Detta är första steget, lederna går att ändra och kan bli fler i framtiden

Vi ser det här som ett positivt steg framåt, stigcykling kommer i och med detta få ett erkännande som helt saknats tidigare. Vi får tillgång till förvaltningens resurser för idrott och friluftsliv och kan till exempel få nya spänger byggda. Vi blir en samarbetspartner för kommunen, något som tidigare var helt uteslutet då vi cyklister enligt tidigare föreskrifter och skötselplan inte hade där att göra överhuvudtaget.

EDIT: Denna text är ändrad. Tidigare kunde man få intrycket att det klart och tydligt råder cykelförbud i Nackareservatet, men så är inte fallet.